Votre juriste à distance

Adjura

Conditions Générales (version Néerlandaise)

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen te worden.

2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: "iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ADJURA een overeenkomst heeft afgesloten of ­wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen."

3. Onder “overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan: “elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd”.

4. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover voorafgaand medegedeeld en niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

1. ALGEMEEN

Ons adres:

Téléphone                 +32 (3) 457 5173                       +31 (70) 250 0455

Fax:                                                 +31 (84) 882 4313

E-mail:                       clicquer ici                                  clicquer ici                

2. AANBIEDINGEN

1. Aanbiedingen van ADJURA in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, behoudens aanbiedingen tegen aangenomen vaste prijs. Prijzen zijn –tenzij anders aangegeven- gedurende 1 maand geldig.

2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ADJURA nimmer tot acceptatie van een order of opdracht. Niet-acceptatie wordt door ADJURA zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

3. Prijzen vermeld in prijslijsten gelden slechts zolang geen nieuwe prijslijst is verschenen of tussentijdse verhoging is ingegaan.

4. ADJURA behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten te weigeren, dan wel onder rembours of vooruitbetaling te leveren of te presteren.

5. Doorlopende dienstverlening kan door elke partij schriftelijk beëindigd worden mits een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen, tenzij in de aanbieding een vaste periode werd overeengekomen.

3. OVEREENKOMST

4. PRIJZEN

5. BETALING

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat ADJURA een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is, of aangevangen is met de opdracht. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de tegenpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden ADJURA slechts als deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 10 werkdagen.

3. Elke overeenkomst wordt door ADJURA aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter beoordeling van ADJURA- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. ADJURA is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. ADJURA is bevoegd om indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en –voor zover mogelijk- na voorafgaand overleg met de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

1. Tenzij anders vermeld zijn opgegeven prijzen exclusief BTW, inclusief invoerrechten, andere belastingen en rechten en -in geval de opdracht dienstverlening betreft- gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten en sociale lasten en vermeld in lokale valuta.

2. In geval van tussentijdse verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is ADJURA gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de order­bevestiging zullen worden vermeld.

3. Op drukfouten in prijslijsten, brochures en advertenties kan geen beroep worden gedaan tegenover ADJURA.

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ADJURA aangewezen bank- of gironummer binnen 10 werkdagen na factuurdatum. De op de bank of giroafschriften van ADJURA aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ADJU­RA gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoe­ning van de oudste openstaande facturen.

3. Indien de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelaf­stand overgaat, een verzoek tot surséan­ce of uitstel van betaling indient dan wel indien beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

- enige uit kracht der wet of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet na­komt,

- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te voldoen,

- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daar­onder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaan­de vennootschap,

heeft ADJURA door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde om­standigheden het recht hetzij de overeenkomst als ont­bonden te beschouwen zonder dat enige rechter­lijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag ver­schuldigd door de wederpartij op grond van de door ADJURA verleende diensten of geleverde prestaties, terstond en zonder enige waarschu­wing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd recht op vergoeding van kosten, scha­den en interesten.

4. Indien betaling niet binnen de voorziene betaaltermijn heeft plaatsgevon­den is de wederpartij van rechts­wege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, met een minimum van € 50,=.

5. Alle voor incasso te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerech­telijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag zulks met een minimum van € 150,=.

6. (OP)LEVERING & TRANSPORTRISICO

1. Opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Vanaf het moment van sluiting van een koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen ge­schiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering doch in elk geval binnen 5 werkdagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controle­ren dan wel deze con­trole uit te voeren na mededeling van ADJURA dat de goederen ter beschik­king van de wederpartij staan. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschik­king opgeslagen voor zijn rekening en risico.

3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking die bij aflevering aanwezig zijn dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de ver­voersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)-schade de verpakking dient te worden bewaard. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

4. ADJURA is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleve­ranties), die afzonderlijk gefactureerd kunnen worden mits ADJURA de wederpartij tijdig heeft geïnformeerd.

5. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt -indien geen nadere aanwij­zing door de wederpartij aan ADJU­RA is verstrekt- door ADJURA als goed koop­man bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport of verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.

6. Indien te leveren goederen na aanbieding niet worden aan­vaard, is ADJURA gerechtigd te handelen:

                 - alsof de overeenkomst door de wederpartij is geannuleerd;

                 - dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en op­slagkosten en eventueel verdere scha­de in rekening te brengen; deze opslagkosten bedragen per maand ½ % van de factuurwaarde van de betrokken goederen.

                 dan wel­ eerst de goederen 30 dagen onder berekening van op­slagkosten voor de wederpar­tij in opslag te houden en indien deze daarna nog niet door de afnemer zijn afgeno­men, ter keuze van ADJURA te handelen als in sub a, respectievelijk sub b voorzien is; handelt ADJURA alsdan als in sub a voorzien dan wordt de schadever­goeding van 30% verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor 30 dagen.

1. In geval van adviesverlening garandeert ADJURA dat haar adviezen deskundig opgesteld zijn conform de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake. Verdergaande garanties worden nadrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van koop/verkoop verleent ADJURA de bij wet voorziene garanties op door haar geleverde producten. Elke garantie vervalt indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

3. De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakel­de derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

1. ADJURA sluit iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijk­heid van ADJURA zal in elk geval het totale bedrag van de betreffende order of opdracht nooit te boven gaan.

2. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is ADJURA niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.

3. In ieder geval is ADJURA niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft of aangevraagd. In geval van dienstverlening is de aansprakelijkheid van ADJURA be­perkt tot de voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte bedragen.

4. Voorts aanvaardt ADJURA geen aansprakelijkheid voor materiaal of adviezen van derden, die op verzoek van de wederpartij geraadpleegd werden of in of op geleverde adviezen of producten werden verwerkt.

5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goede­ren door of namens de wederpartij is ADJURA gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstel­lings- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

1. Eventuele reclames worden door ADJURA slechts in be­handeling genomen indien zij ADJURA rechtstreeks binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 5 werkdagen na factuurdatum.

2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectieve­lijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten terzake niet meer in behandeling genomen.

3. Indien de klacht gegrond wordt bevonden is ADJURA uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

4. Slechts indien en voorzover de klacht schriftelijk door ADJURA gegrond bevonden wordt, schort dit de betalings­verplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ADJURA, onder door haar te bepalen voorwaarden.

1. Geleverde goederen blijven eigendom van ADJURA tot het moment waarop alle, krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leve­ranties en werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

2. Surséance of uitstel van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, geeft ADJURA het recht de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het reeds geleverde of gepresteerde in te vorderen.

1. Indien naar het oordeel van ADJURA de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft ADJURA het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

2. Is naar het oordeel van ADJURA de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

3. ADJURA is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

4. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het recht van het land van de betreffende vestiging van ADJURA van toepassing.

2. De Éénvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichame­lijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig be­schouwd worden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaar­den van toepassing zijn of de betreffende voor­waarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied AD­JURA gevestigd is, tenzij de kantonrechter of Vrederechter bevoegd is. In België is de bevoegde rechter de Rechtbank van Koophandel.

 

...ooo

November 2005

7. GARANTIE

8. AANSPRAKELIJKHEID

9. KLACHTEN — RECLAMES

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11. OVERMACHT

12. TOEPASSELIJK RECHT